کفسابی سنگ دهبید

[vc_row][vc_column][cz_gap height_tablet=”0px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-6″][cz_content_box type=”1″ id=”cz_58598″ sk_overall=”padding:0px;margin-left:75px;” sk_overall_tablet=”margin-left:0px;”][cz_gap height=”40px”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_95636″]

کفسابی سنگ دهبید

کفسابی سنگ دهبید در تهران ،کرج و سایر نقاط کشور با ابزار مخصوص سابزنی سنگ دهبید با استاد کار سنگ ساب و کفساب سنگ دهبید استاد رضا

شماره تماس استاد رضا جهت پذیرش کار 09128508442[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_28366″]یکی از مهمترین سنگ های کاربردی امروزه در ساختمان ها سنگ دهبید است چرا که این سنگ از لحاظ کیفیت ،براقیت و میزان اهک سنگ نسبت به سایر سنگ ها بهتر است و همین

امر سبب آن شده است بیشتر سازندگان از این نوع سنگ استفاده نمایند.سنگ دهبید از نظر ساختاری جهت کفسابی دونوع است.سنگ دهبید رگه دار و سنگ دهبید بدو ن رگه

کیفیت سنگ ساب سنگ دهبید نسبت به سایر سنگ ها بسیار زیاد است و قابلیت ساب زنی و ساب خوری بالایی دارد و همین امر سبب آن سبب ان میشود بعد اتمام عملیات کفسابی،سنک بسیار براق و زیبا شود.

تعداد دست ساب ها در سنگ دهبید

معمولا تعداد دست ساب ها در سنگ دهبید بستگی به نوع کیفیت و درخواست نوع ساب سنگ از سوی کار فرما تعیین می شود.به طور متوسط کفسابی معمولی دارای تعداد دست ساب 6تا 7دست است و در ساب ایتالیایی این دست از ساب ها از 7دسته به 9تا 12دست تغییر می یابد.و به تبع آن کیفیت ساب افزایش پیدا می کند.نوع ابزار استفاده شده در سنگ دهبید باید از بهترین جنس و دارای مرغوبیت بالا باشد.

سنگ سابی سنگ دهبید در تهران

سنگ سابی سنگ دهبید در تهران :یکی از مهمترین مکان هایی که ما در خصوص ساب سنگ دهبید فعالیت می نماییم تهران است چرا که در

محدوده در یسشتر ساختمان های نو ساز از سنگ دهبید استفاده نموده اند.و ما مفتخریم بگوییم در سطح تهران هزاران نمونه کار از سنگ دهبید

را داریم.

[/cz_title][cz_gap height=”100px” height_tablet=”50px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][cz_stylish_list icon_hover_fx=”cz_sl_icon_hover_flash” id=”cz_107680″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%20%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.kafsabihome.ir%7Ctitle%3A%25DA%25A9%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%BE%D9%84%D9%87%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%BE%D9%84%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.kafsabihome.ir%252F%2525da%2525a9%2525d9%252581%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525a8%2525db%25258c-%2525d9%2525be%2525d9%252584%2525d9%252587-%2525d9%252588-%2525d9%2525be%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525da%2525af%2525d8%2525b1%2525d8%2525af%252F%7Ctitle%3A%25D9%25BE%25D9%2584%25D9%2587%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%22%2C%22subtitle%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.kafsabihome.ir%252F%2525da%2525a9%2525d9%252581%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525a8%2525db%25258c-%2525d9%2525be%2525d9%252584%2525d9%252587-%2525d9%252588-%2525d9%2525be%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525da%2525af%2525d8%2525b1%2525d8%2525af%252F%7Ctitle%3A%25DA%25A9%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%2520%25D9%25BE%25D8%25A7%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25AF%7C%7C%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-072-check-mark” sk_icons=”font-size:20px;color:#fffffe;background-color:#0e66ea;padding:2px;margin-right:15px;border-radius:100px;” sk_lists=”font-size:18px;font-weight:700;margin-bottom:15px;” sk_subtitle=”color:#707070;”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][cz_stylish_list icon_hover_fx=”cz_sl_icon_hover_zoom_in_fade” id=”cz_25856″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%20%D8%AF%D9%87%D8%A8%DB%8C%D8%AF%20%D8%8C%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%88…%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.kafsabihome.ir%252F%2525da%2525a9%2525d9%252581%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525a8%2525db%25258c-%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d8%2525aa%2525d8%2525a7%2525d9%252584%2525db%25258c%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525db%25258c%252F%7Ctitle%3A%25DA%25A9%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%B2%D9%86%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.kafsabihome.ir%252F%2525d9%252582%2525db%25258c%2525d9%252585%2525d8%2525aa-%2525da%2525a9%2525d9%252581%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525a8%2525db%25258c%252F%7Ctitle%3A%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25AA%2520%25DA%25A9%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.kafsabihome.ir%252F%2525da%2525a9%2525d9%252581%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525a8%2525db%25258c-%2525d8%2525a8%2525d8%2525aa%2525d9%252586%252F%7Ctitle%3A%25DA%25A9%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%2520%25D8%25A8%25D8%25AA%25D9%2586%7C%7C%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-072-check-mark” sk_icons=”font-size:20px;color:#fffffe;background-color:#0e66ea;padding:2px;margin-right:15px;border-radius:100px;” sk_lists=”font-size:18px;font-weight:700;margin-bottom:15px;”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/cz_content_box][cz_gap height=”40px” height_tablet=”80px”][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-6″][vc_single_image image=”3725″ img_size=”full”][vc_single_image image=”3726″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”150px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-6″][vc_single_image image=”3726″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1560683075283{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}” offset=”vc_col-lg-6″][cz_gap height=”40px” height_tablet=”100px”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_70055″]میزان تخصص ما در ساب انواع سنگ[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_gap][cz_progress_bar title=”ساب سنگ دهبید” number=”100%” style=”pbar2″ id=”cz_56313″ sk_title=”font-size:18px;color:#444444;font-weight:700;” sk_num=”font-size:14px;color:#0e66ea;font-weight:700;background-color:#fffffe;padding:4px 16px;margin-top:-3px;border-radius:6px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#0e66ea,#fffffe);box-shadow:4px 4px 8px 0px rgba(0,0,0,0.25);”][cz_gap height=”20px”][cz_progress_bar title=”ساب سنگ مرمریت” number=”99%” style=”pbar2″ id=”cz_36781″ sk_title=”font-size:18px;color:#444444;font-weight:700;” sk_num=”font-size:14px;color:#0e66ea;font-weight:700;background-color:#fffffe;padding:4px 16px;margin-top:-3px;border-radius:6px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#0e66ea,#fffffe);box-shadow:4px 4px 8px 0px rgba(0,0,0,0.25);”][cz_gap height=”20px”][cz_progress_bar title=”ساب سنگ گرانیت” number=”97%” style=”pbar2″ id=”cz_36958″ sk_title=”font-size:18px;color:#444444;font-weight:700;” sk_num=”font-size:14px;color:#0e66ea;font-weight:700;background-color:#fffffe;padding:4px 16px;margin-top:-3px;border-radius:6px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#0e66ea,#fffffe);box-shadow:4px 4px 8px 0px rgba(0,0,0,0.25);”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”150px” height_tablet=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” parallax=”content-moving” parallax_image=”1402″ css=”.vc_custom_1561413835263{background-color: #0e66ea !important;}”][vc_column][cz_gap height=”10px”][vc_row_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”27″ after=”سال تجربه” position=”tac cz_2rows” id=”cz_106615″ sk_num=”font-size:100px;font-weight:100;margin-bottom:30px;” sk_overall=”color:#ffffff;” sk_after=”font-size:24px;color:#0e66ea;background-color:#fffffe;padding-top:10px;padding-bottom:10px;border-radius:6px;”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”9358″ after=”مشتریان ما” position=”tac cz_2rows” id=”cz_47255″ sk_num=”font-size:100px;font-weight:100;margin-bottom:30px;” sk_overall=”color:#ffffff;” sk_after=”font-size:24px;color:#0e66ea;background-color:#fffffe;padding-top:10px;padding-bottom:10px;border-radius:6px;”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”25″ after=”مشتریان امروز” position=”tac cz_2rows” id=”cz_62889″ sk_num=”font-size:100px;font-weight:100;margin-bottom:30px;” sk_overall=”color:#ffffff;” sk_after=”font-size:24px;color:#0e66ea;background-color:#fffffe;padding-top:10px;padding-bottom:10px;border-radius:6px;”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”1520″ after=”مشتری ثابت ما” position=”tac cz_2rows” id=”cz_110889″ sk_num=”font-size:100px;font-weight:100;margin-bottom:30px;” sk_overall=”color:#ffffff;” sk_after=”font-size:24px;color:#0e66ea;background-color:#fffffe;padding-top:10px;padding-bottom:10px;border-radius:6px;”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”150px” height_tablet=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_75860″]

****شهرت ما همانند سنگ است****

[/cz_title][cz_gap height=”10px”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_17632″]شما می توانید به خدمات ما و کیفیت و حرفه ای بودن کار ما اعتماد کنید.[/cz_title][cz_gap height=”150px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

لینک مطالب مفید: کفسابینماشویی در تهران —- قیمت کفسابی —- کفسابی بتندستگاه کفسابی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]